Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné a dodacie podmienky

§ 1 Všeobecne

Naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky platia výhradne. Podmienky, ktoré sú v rozpore s našimi podmienkami, sú záväzné len v prípade, ak sme ich výslovne písomne odsúhlasili. Toto platí aj v prípade, ak sme zmluvnú dlžnú dodávku bezvýhradne vykonali aj pri vedomosti o objednávacích podmienkach, ktoré sú protichodné alebo odlišné.
Predmetom VOP je dodanie špecifikovaného tovaru predávajúcim kupujúcemu a prevod vlastníckeho práva na tovar. Predmetom VOP je súčastne záväzok kupujúceho tovar prevziať a zaplatiť za neho predávajúceho kúpnu cenu podľa kúpnej zmluvy.

§ 2 Ponuka a uzavretie zmluvy

1. Všetky ponuky sú nezáväzné. Objednávky sa považujú za prijaté až vtedy, keď ich písomne potvrdíme. Toto platí aj pre možné doplnenia, vedľajšie dohody, prísľuby, konzultácie, vyjadrenia našich spolupracovníkov k tejto zmluve. Pre príslušný rozsah dodávky je smerodajné výlučne naše písomné potvrdenie objednávky.
2. Vzory, ilustrácie, kresby, výpočty, opisy, katalógy, údaje o rozmeroch a hmotnosti a rovnako aj iné údaje, ktoré slúžia na orientáciu kupujúceho ako približné ukazovatele, nie sú záväzné.
3. Všetky nami odovzdané podklady, uvedené v bodoch vyššie, zostávajú naším vlastníctvom. Vyhradzujeme si eventuálne existujúce autorské práva. Podklady nesmú byť sprístupnené tretím osobám.
4. Predávajúci nepreberá zodpovednosť ani záruku za to, že dodaný tovar bude vhodný k určenému účelu; posúdenie vhodnosti dodaného tovaru k určenému účelu je plne na kupujúcom, ktorý sa musí úplne spoliehať na svoje znalosti, skúsenosti a úsudok predtým, ako tovar objedná, prevezme, zaplatí a použije, príp. začlení do akéhokoľvek výrobku alebo aplikácie. Zodpovednosť je v plnej miere na kupujúcom, ktorý z tohto dôvodu nie je oprávnený tovar reklamovať, čí na predávajúceho preniesť prípadnú zodpovednosť k náhrade škody.

§ 3 Ceny

1. Všetky objednávky sa prijímajú len na základe cien, ktoré sú platné v čase objednávky a ceny sú bez DPH. Nezahŕňajú prepravné, poštovné, poistenie a ostatné prepravné náklady. Podielové prepravné náklady a náklady na balenie sa účtujú samostatne. Ak bola dohodnutá dodávka bez prepravného, prepravné náklady a možné vedľajšie náklady musí uhradiť kupujúci. Kupujúci má potom právo odpočítať si vynaložené náklady z fakturovanej čiastky. Údaje o prepravných nákladoch sú nezáväzné; zmeny týchto nákladov k okamihu dodávky sú buď v neprospech alebo v prospech  kupujúceho.
2. Obaly sa nevracajú späť. Ide o predajné obaly v zmysle baliacich predpisov.
3. Máme právo vykonať prispôsobenie cien pri zmene cenotvorných faktorov, ak sa v časovom rozmedzí minimálne dvoch mesiacov medzi uzavretím zmluvy a dodávkou zmenia ceny. K uvedeným cenotvorným faktorom patria okrem iného ceny materiálov a surovín, nárast kurzu zahraničných mien a rovnako aj zvyšovanie mzdových a vedľajších mzdových nákladov.

§ 4 Platby

1. Ak nebolo dohodnuté inak, platby musia byť vykonané v priebehu 30 dní od dátumu faktúry bez zrážky a bez nákladov. Ak bola na základe výslovnej písomnej dohody poskytnutá zľava, účtuje sa zrážka z fakturovanej netto sumy po odpočítaní rabatu, prepravných nákladov a iných nákladov.
2. Pri nedodržaní termínu splatnosti si účtujeme úroky vo výške 1,5 % mesačne. Vyhradzujeme si právo na ďalšie nároky. Kupujúci má však právo preukázať nám, že nám ako následok omeškania platby nevznikla buď žiadna škoda alebo že nám vznikla podstatne nižšia škoda.
3. Nie sme povinní prijímať zmenky a/alebo šeky. Ak budú prijaté, príjem sa zrealizuje len ako spolovice splnený (t.j. záväzok sa považuje za uhradený až po skutočnom obdržaní dlžnej sumy). V prípade prijatia zmenky vzniknuté inkasné a diskontné náklady, zmenkovú daň a pod. znáša kupujúci. Platby prostredníctvom zmeniek a šekov sa považujú za vykonané až vtedy, keď sa protihodnota definitívne pripíše na naše konto.
4. Pri omeškaní platby a odôvodnených pochybnostiach o platobnej schopnosti alebo kredibilite (resp. bonite) kupujúceho sme oprávnení - bez ujmy na našich ostatných právach - požadovať záruky alebo zálohy za nezaplatené dodávky a hneď nahlásiť splatnosť všetkých nárokov z obchodného vzťahu.
5. Len nepopierateľné alebo právoplatne stanovené pohľadávky oprávňujú kupujúceho na kompenzáciu alebo mu vzniká zádržné právo.

§ 5 Dodacie lehoty a lehoty plnenia

1. Dodacie lehoty a lehoty plnenia začínajú odoslaním potvrdenia objednávky, avšak nie pred objasnením všetkých technických otázok objednávateľa a pred predložením eventuálne požadovaných povolení a rovnako aj podkladov, ktoré má obstarať kupujúci.
2. Dodacie lehoty a lehoty plnenia sa primerane predlžujú, ak nám v splnení našich povinností zabráni vznik nepredvídateľných udalostí, s ktorými sme nemohli pri všetkej požadovanej svedomitosti podľa okolností prípadu rátať, napr. vojna, zásahy vyššej moci, vnútroštátne nepokoje, prírodné katastrofy, nehody, štrajky, výluky a ostatné opatrenia v rámci boja za lepšie pracovné podmienky a takisto aj všetky prípady zásahu vyššej moci a všetky omeškania v dodávke, zmeny a doplnenia objednávky po uzavretí zmluvy.
3. Včasné a riadne splnenie povinností kupujúceho je predpokladom pre dodržanie našich dodacích povinností a povinností týkajúcich sa plnenia. Ak kupujúci odmietne prevzatie, máme právo stanoviť primeranú lehotu na prevzatie. Ak kupujúci neprevzal tovar v priebehu stanovenej lehoty, máme právo odstúpiť od zmluvy alebo požadovať náhradu škody z dôvodu nesplnenia zmluvy, vrátane možných zvýšených nákladov. V tomto prípade prechádza riziko náhodného zničenia alebo náhodného zhoršenia kúpenej veci na kupujúceho k dátumu, kedy sa kupujúci omeškal s prevzatím.
4. Vyhradzujeme si právo po konzultácii s kupujúcim uskutočniť objednávku vo forme viacerých čiastkových plnení a čiastkových dodávok a tieto po dohode účtovať oddelene.
5. Kým má kupujúci nedoplatky v záväzkoch, naša dodacia povinnosť sa pozastavuje.
6. Pri dlžnom prekročení dohodnutej dodacej lehoty sa omeškanie dodávky určí až po uložení náhradného termínu. Ak nám kupujúci, potom čo sme sa už dostali do omeškania, stanoví primeranú lehotu s oznámením o možnom odmietnutí plnenia, má kupujúci právo po bezvýslednom uplynutí náhradného termínu odstúpiť od zmluvy. Kupujúci má nárok na náhradu škody z dôvodu nesplnenia zmluvy vo výške predvídateľnej škody iba vtedy, ak bola príčina škody úmyselná alebo spôsobená z dôvodu hrubej nedbanlivosti. V ostatných prípadoch je náhrada škody ohraničená na 50 % vzniknutej škody.
7. Nemáme povinnosť dodatočne dodávať už predtým dodaný typ produktov, ak boli tieto produkty stiahnuté z výroby alebo boli z iných dôvodov vyradené z predajného programu.
8. Ak dôjde k omeškaniu dodacích lehôt z dôvodov, za ktoré je zodpovedný kupujúci, dodatočné prepravné náklady a skladovacie náklady hradí kupujúci.

§ 6 Preprava a prechod rizík

1. Naloženie a preprava prebieha bez poistenia a na riziko kupujúceho. Na želanie a na náklady kupujúceho sme pripravení poistiť dodávku tovaru proti škodám spôsobeným rozbitím, proti škodám pri preprave a proti škodám spôsobeným ohňom a vodou.
2. Budeme sa snažiť zohľadňovať priania a záujmy kupujúceho, ktoré sa týkajú druhu prepravy a spôsobu expedície. Týmto spôsobené zvýšené náklady - aj pri dohodnutej dodávke bez dovozného - znáša kupujúci.
3. Riziko vzniku škody alebo riziko zničenia, resp. riziko krádeže nami dodaných tovarov prechádza na kupujúceho hneď, ako tovar opustí naše obchodné alebo skladovacie priestory. Kým je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, prechádza naňho riziko náhodného zničenia alebo náhodného zhoršenia predmetu dodávky.

§ 7 Reklamácie a ručenie

1. Všetky údaje, prevody, spracovanie a použitie našich produktov, technické poradenstvo a ostatné údaje sú vykonané podľa nášho najlepšieho vedomia, avšak neoslobodzujú kupujúceho od vlastných skúšok a analýz.
2. Kupujúci je povinný dodaný tovar pri prevzatí bezodkladne preskúmať a zistiť nedostatky na kvalite a spôsobilosti tovaru, v opačnom prípade sa tovar považuje za schválený.
3. Reklamácie sa zohľadňujú len v prípade, ak sú vznesené do ôsmich dní po obdržaní tovaru - pri skrytých nedostatkoch po ich objavení, avšak najneskôr do šiestich mesiacov po obdržaní tovaru - v písomnej forme a s pripojenými dokladmi.
4. Naša povinnosť ručenia sa na základe našej voľby obmedzuje na vylepšenie, náhradnú dodávku, výmenu alebo zľavu. Reklamovaný tovar nám môže byť poslaný naspäť len s naším výslovným súhlasom. Kupujúci má povinnosť poskytnúť nám požadovaný čas a príležitosť na vykonanie povinnosti ručenia, ktorá sa nás dokázateľne týka.
5. Ak sa odstránenie nedostatkov nevydarí z dôvodov, za ktoré sme zodpovední my a/alebo sa odstránenie nedostatkov omešká a trvá dlhšie než stanovené primerané lehoty, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy alebo požadovať výmenu alebo zľavu. Tieto práva má kupujúci aj vtedy, ak dôjde k omeškaniu vykonania odstránenia nedostatkov našou vinou alebo si našou vinou nesplníme príslušnú povinnosť odstránenia nedostatkov. Ďalšie nároky kupujúceho - pričom nezáleží na základe akého právneho dôvodu - sú vylúčené. Vyššie uvedené povinnosti ručenia sa rušia, ak kupujúci nedodržal montážne a výstavbové pokyny, ktoré mu boli odovzdané a rovnako ak nedodržal návody na použitie a návody k údržbe alebo ak vykonal vlastné technické zásahy do produktov mimo rámca bežného používania alebo ak boli vymenené časti produktov.
6. V prípade neoprávnenej reklamácie účtujeme náklady spojené s jej vybavovaním.     
 
§ 8 Náhrada škody

Ak je to zákonne prípustné, náš záväzok na plnenie náhrady škody - pričom nezáleží, z akého právneho dôvodu - sa ohraničuje na účtovnú hodnotu  nášho množstva tovaru, ktoré sa priamo podieľa na udalosti, ktorá spôsobila škodu. Toto neplatí, ak ručíme neobmedzene podľa zákonných predpisov o úmyselnej škode alebo o hrubej nedbanlivosti.

§ 9 Výhrada vlastníckeho práva

1. Až do úplného zaplatenia našich pohľadávok z obchodného vzťahu s kupujúcim zostáva predaný tovar naším majetkom. Kupujúci je oprávnený disponovať kúpeným tovarom v riadnom priebehu obchodu.
2. Výhrada vlastníckeho práva sa vzťahuje do plnej hodnoty aj na výrobky, ktoré vznikli spracovaním, zmiešaním alebo spojením našich tovarov, pričom sme považovaní za výrobcov v zmysle § 950 Občianskeho zákonníka Spolkovej republiky Nemecko. Ak vzniká pri spracovaní, zmiešaní alebo spojení našich tovarov s tovarmi tretích osôb ich vlastnícke právo, získavame spoluvlastníctvo v pomere účtovných hodnôt týchto spracovaných tovarov.
3. Pohľadávky voči tretím osobám, ktoré vznikli ďalším odpredajom, nám kupujúci postúpi už teraz v celosti ako záruku, najmenej však vo výške nášho možného majetkového podielu podľa existujúceho bodu 2. Kupujúci je oprávnený tieto pohľadávky až do odvolania alebo zastavenia jeho platieb vymáhať na náš účet.
4. Zásahy tretích osôb na tovaroch a pohľadávkach, ktoré patria nám, je nám kupujúci povinný bezodkladne oznámiť doporučeným listom.
5. Uplatnenie výhrady vlastníckeho práva neznamená žiadne odstúpenie od zmluvy.
6. Tovary a pohľadávky, ktoré nastupujú na miesto tovarov nesmú byť pred úplným splatením našich pohľadávok dané do zálohy tretím osobám, ani prevedené do vlastníctva tretích osôb  ako záruka a nesmú byť ani postúpené tretím osobám.
7. Ak hodnota záruky prevýši hodnotu našich pohľadávok o viac ako 20 %, schválime na žiadosť kupujúceho určitú mieru záruky podľa našej voľby.

§ 10 Záverečné ustanovenia

1. Pre všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s touto zmluvou, vrátane možných šekových alebo zmenkových žalôb, je dohodnuté miesto hlavnej pobočky kupujúceho, ak je kupujúci samostatný podnikateľ zapísaný v obchodnom registri. Avšak vyhradzujeme si právo zažalovať kupujúceho na súde miestne príslušnom podľa miesta bydliska, resp. sídla kupujúceho.
2. Táto zmluva sa riadi výlučne právom Slovenskej republiky.
3. Ak sú alebo budú jednotlivé ustanovenia týchto obchodných a dodacích podmienok neplatné, táto skutočnosť nebude mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení a na platnosť tejto zmluvy.

Skontaktujte nás !

Neváhajte nám napísať mail na info@cleansys.sk
my sa Vám ozveme telefonicky.